NOVA Bilgisayar KVK Aydınlatma Metni
Genel Bilgilendirme:

NOVA ELEKTRONİK. SİSTEMLERİ. SAN VE TİC LTD. ŞTİ. (NOVA) kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

NOVA olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna gerekli olan en üst düzey hassasiyeti göstermekte olduğumuzu bildiririz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimiz KVKK’na ve ilgili mevzuata uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun şekilde kullanacağımızı beyan ederiz.

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenecektir?

KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem Şirketimizce yapılabilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

NOVA , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Web sayfamız üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek, NOVA tarafından sunulan hizmet ve ürünleri tanıtmak, gerektiğinde iletişim sağlayabilmek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği akdettiğimiz sözleşmelerin koşullarını yerine getirebilmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek, firmamız tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, ilgili kanunlar uyarınca düzenleme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi, kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması amacıyla, hukuka ve KVKK’nun amacına uygun olarak ve KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından işlenebilir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin yukarıda belirtilen hususlara göre Kimlere Aktarılabilecektir?

KVKK’nun amacına uygun olarak toplanmış/toplanacak olan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; tüm resmi idari adli merci ve kurumlar ile tüm devlet kurumlarına, Şirket olarak doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize, işbirliği içinde olduğumuz yurt içi/yurt dışı 3.kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kişi ve kuruluşlara, çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, internet sitemiz, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, başvuru formları, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşterilerimizden/tedarikçilerimizden/iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, dijital pazarlama, E-posta, SMS, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmha Edilmesi;

NOVA, KVKK’nun amacına uygun olarak toplanmış/toplanacak olan kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrultusundaborantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zaman aşımı süreleri tamamlandığında talep etmeniz üzerine kişisel veriler imha edilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

İlgili KVKK kanunu kapsamında kişisel veri sahipleri,

- Şirketimizden; Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği hakkına yönelik açıklamalarıyla birlikte talebini, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirket adresimize,

Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak iletişim bölümünde de bulunan elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletmelidir.

Başvurucunun talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurular sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirketimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre başvurucudan ücret talep etme hakkı saklıdır.